ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - 2052

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - 2052

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1

 

Необходими документи:

- съобщение за раждане
- документ за самоличност или пълномощно

 

Срок на валидност: няма

 

Място: Център за административно обслужване на гражданите– гр. Николаево и кметствата по населени места в общината

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Съобщението за раждане, издадено от компетентно медицинско лице се получава в ЦАОГ на Община Николаево. След присвояване на ЕГН се съставя акт за раждане и се издава удостоверение за раждане. Удостоверението за раждане се връчва от длъжностното лице по гражданско състояние на един от родителите в ЦАОГ на Община Николаево.

 

Срок за изпълнение: 5 дни

 

Цени: безплатно