ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА - 2017

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА - 2017

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; чл. 110, ал. 1, т. 11
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 20

Необходими документи:
- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- преведен оригиналния документ за самоличност на чуждия гражданин
- удостоверение за семейно положение на чуждия гражданин - оригинал и превод
- декларация, от чуждия гражданин ,че е съгласен да се изпишат имената му в удостоверението

Срок за изпълнение и цена:
- 5 дни – обикновена - 5 лв.
- 3 дни – бърза – 7,50 лв.
- 24 часа - експресна - 10 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, по банков път или др., след което специалистът в ЦАО насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). При установени пречки за сключване на брака удостоверение не се издава.Длъжностното лице изготвя мотивиран отказ, в който посочва установените пречки за сключване на брак. Удостоверението / мотивирания отказ се получава от заявителя в служба ГРАО на ЦАО.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/878a7282-7f05-49b3-a6c8-7bfb67ea13f0