ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - 2138

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - 2138

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1
• Закон за електронното управление - чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 40
• Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 3, ал. 3; чл. 19

Необходими документи:
Писмо от съответната институция относно исканото удостоверение

 

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Срок за изпълнение: 3 дни

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Писмото, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Николаево.
Писмото се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦАО насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). Изготвят се исканата информация в служба ГРАО. Изготвя се удостоверение за вписване в регистъра на населението и по служебен път се предоставя на съответните държавни органи и институции.

Цена: безплатно

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/d75c86b6-42a7-4c22-8fc9-9fcc186cde1a