ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЧЕ ОБОСОБЕНИТЕ ДЯЛОВЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТГОВАРЯТ НА ОДОБРЕНИ ЗА ТОВА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА – 1991

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЧЕ ОБОСОБЕНИТЕ ДЯЛОВЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТГОВАРЯТ НА ОДОБРЕНИ ЗА ТОВА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА – 1991

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 202

Необходими документи:

- документ за собственост
- изготвен и одобрен инвестиционен проект за отделянето на прехвърляната реално определените части, доказващ възможността същите да бъдат обособени като самостоятелни обекти.

Срок на изпълнение: 30 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация -Николаево.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което преписката се насочва към Главния архитект на Община Николаево.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист „Кадастър и регулация” в Oбщинска администрация - Николаево. След разглеждане на представените документи и съгласно съгласувани и одобрени инвестиционни проекти на обособените дялове или части за доброволна делба на съсобствена сграда, жилища или друг обект, както и правни сделки за прехвърляне на реално определени части от тях, се издава удостоверение за извършване на доброволна делба.
Удостоверението за извършване на доброволна делба се получава от заявителя в ЦАО.

Техническа такса:
10.00 лв.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/14a7bf95-9a7b-446d-998b-2fc92907ac13