Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство – 2119

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство – 2119

 

На основание на:
Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 5

Необходими документи: 
документ за собственост

Срок на изпълнение: 10 дни

Срок на валидност: безсрочно

 

Процедура по предоставяне на услугата:
Прием на заявлението с приложените документ в ЦАОГ на Общинска администрация Николаево

Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката към Дирекция „Общински дейности и Устройство на територията“,
Специалист „Кадастър и регулация“ проверява валидността на предоставените от заявителя документи и извършва услугата. При установяване на несъответствие в представените документи, до заявителя се изпраща писмо с покана да предостави необходимите или коригирани документи. Срокът на изпълнение на услугата в този случай се удължава с поставения срок за отстраняване на несъответствието. Съставя се документ по образец с информацията по заявената услуга, който се подписва от гл. архитект. Удостоверението се получава от ЦАОГ по избран от заявителя начин.
 

Такса: 6,00 лв.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/6515c931-712b-4cb9-82d9-17366a8727e1