ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ – 2059

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ – 2059

На основание на: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 34, ал. 1

 

Необходими документи:
- Заявление по образец
- документ за собственост на имота или договор за наем/аренда
- скица на имота

Срок на изпълнение: 30 дни

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Общинска администрация –Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот. Процедурата се извършва в Дирекция „ОД И УТ“, изисква се служебно информация от Общинската служба по Земеделие гр. Мъглиж, представените документи се проверяват, извършва се проверка на терен и се издава заповед за принудително изземане на имотите и предоставянето им на собственика или на законния ползвател. Ако в 7 /седем/ дневен срок от датата на връчване на заповедта, лицето, от което се изземат имотите, внесе по банкова сметка за чужди средства на общината сума, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землищата от общината през предходната година за времето на неправомерното ползване, се спира изпълнението на заповедта. Правоимащите лица се уведомяват в тридневен срок от кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс за правото им да получат депозираната сума. В случай, че в 10-дневен срок от получаване на уведомлението правоимащите лица изразят писмено съгласие за получаване на депозираната сума, издадената заповед се отменя от кмета на общината. При липса на изрично писмено съгласие издадената заповед подлежи на незабавно изпълнение. Изземането на имотите по административен ред и предоставянето им на собственика или на ползвателя на правно основание се извършва в присъствието и със съдействието на служители от Полицейски участък - Гурково. Изготвя се протокол.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/0c09e522-340a-4620-a5fe-f4ffeeac108e