ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖДИ ИМОТИ – 2043

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖДИ ИМОТИ – 2043

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 3

 

Необходими документи:
- актуална скица
- задание
- пазарна оценка
- квитанция към приходен касов ордер

Срок на валидност: 6 месеца

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Николаево.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета на общината, от него – към Директора на дирекция „ОД и УТ”, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление преписката постъпва при съответния служител, който:
1. Проучва по представената скица - извадка, документи за собственост, документация в общинската администрация, следните обстоятелства:
1.1. предвижданията на действащия ПУП или състоянието на поземления имот/имоти по действащия КП или КК;
1.2. наличието на условията за прилагане на чл. 193 от ЗУТ, като съобразява и изискванията на специалните нормативни актове - ЗЕ, ЗЕС и др.;
2. Уведомява заинтересуваните лица за началото на процедурата;
3. Изготвя проект на заповед за отклонението, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесеното отклонение;
4. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица - заявителя и възложителите (собствениците и носителите на ограничени вещни права) на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.
Когато не е постигнато съгласие между собствениците на служещите поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на прокарване на отклоненията се учредява със заповед на кмета на общината (чл. 193, ал. 3 от ЗУТ).
Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти се учредява когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно със заповед на кмета на общината (чл. 193, ал. 4 от ЗУТ).
Заповедта или отказът за издаването й могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред по реда на чл. 213 и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ от заявителя - собственик на господстващия имот или от собствениците или носители на ограничени вещни права в служещия имот.
Обжалването на заповедта на кмета се извършва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Старозагорския административен съд, (чл. 215, ал. 1 от ЗУТ).
Подадената жалба спира действието на заповедта до постановяване на необжалваем съдебен акт.
Заповедта, издадена по чл. 193, ал.3 от ЗУТ, се вписва в имотния регистър по партидата на поземления/ те имот/ и, който/ които се обслужва/ т от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и по партидата на поземления имот, през който ще се прокарат отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
Заповедта, издадена по чл. 193, ал.4 от ЗУТ, се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на общинския поземлен имот, върху който е учредено право на преминаване, и в акта за общинска собственост. 

Техническа такса: според пазарна оценка от лицензиран оценител
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/technical-infrastructure/5e39b1c3-11d1-4ce2-b93f-58dd04e04c2d