ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО - 2020

ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО - 2020

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13

 

Необходими документи:
- заявление
- документ за самоличност
- пълномощно, ако не е правоимащото лицe, за което са съставените актове
- удостоверение от съда при необходимост

Срок за изпълнение и цена:
- 5 дни – обикновена – 2 лв. на страница
- 3 дни – бърза – 3 лв. на страница
- 24 часа – 4 лв. на страница

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево и кметствата по населени места в общината

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Актовете за гражданско състояние на лицата са: акт за раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за смърт (чл. 34, ал. 1 от ЗГР). Те имат конститутивно действие. Съставени по установения в Закона за гражданската регистрация ред, имат доказателствена сила за отразените в тях данни до доказване на тяхната неистинност.
Заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението могат да се издават на лицата, за които се отнасят съставените актове, на изрично упълномощени от тях други лица или по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс. Следователно заявлението се подава от титуляр, наследник/ци на покойник, родител или настойник или пълномощник на титуляра.
Компетентен да извърши услугата е определен от кмета на общината /кметството служител от общинската администрация.
Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Център за административно обслужване (ЦАО) в община Николаево или в кметствата по постоянен адрес на заявителя. Към заявлението се прилагат необходимите документи. Заявителят следва да заплати дължимата такса за извършване на услугата, за което получава квитанция. След приемане на документите, упълномощеният служител извършва проверка и изготвя препис или заверено копие от ЛРК или семейния регистър.
Изготвеният препис /заверено копие се предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице. 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/c3c5f3f1-3f78-40ba-afcf-b7dc7b1b5ca1