ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 2060

ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 2060

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 124а, ал.1, ал. 2 и ал.7

Необходими документи:

- Техническо задание
- скица
- документ за собственост и проект предложение

Срок на изпълнение: едномесечен

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Николаево.
Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса за услугата в ЦАО, отдел „МДТ“, след което преписката се насочва към Кмета на общината, а от него – към главния архитект за становище и към Директора на дирекция „ОД и УТ”. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при гл. специалист „Кадастър и регулация“ . На база представените документи главният архитект издава становище на основание чл. 135, ал.4, т.1 от ЗУТ.
Когато предложението за изработване на проект за ПУП е за селищно образувание с национално значение, както и за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии и когато с предложението за изработване на ПУП се засяга общинска собственост (частна и/или публична) служителят подготвя предложение от името на кмета на общината до общинския съвет за решение за съгласие и/ или за разрешаване изработване на проект за ПУП, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА.
На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешението за изработване на проект за ПУП се дава в едномесечен срок от постъпването на искането за разрешение. Когато предложението за изработване на проект за ПУП е в обхват до един квартал, служителят подготвя заповед на кмета на общината за разрешаване.
На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешението за изработване на проект за ПУП се дава в едномесечен срок от постъпването на искането за разрешение. Служителят съобщава Заповедта на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 129, ал. 2 от ЗУТ). Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ứ.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ с разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125 от ЗУТ. Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ се дават в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал.4 от ЗУТ Решенията и заповедите по чл. 124 и 124а не подлежат на оспорване.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ решението на общинския съвет и заповедта на кмета на общината по чл.124а от ЗУТ се разгласяват с обявление, изготвено от гл. специалист „Кадастър и регулация“ към Дирекция „ОД и УТ”, което се поставя на определените за това места в сградата на общината или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
На основание чл. 124б, ал.5 от ЗУТ отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането.
Отказите се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215.
Мотивираните предписания на кмета на общината спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят на основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
Мотивираните предписания се вписват от служителя в регистъра по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Издаденото Решение на ОбС – Николаево и/ или издадената Заповед на Кмета на общината се получава в дирекция „ОД и УТ” от заявителя.

Техническа такса: 10.00 лв.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/4b506893-6411-411d-962a-887f396a0010