Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево

Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево image

Общинска администрация е горда да съобщи, че стартира проект за изграждане на спортно игрище за мини футбол в гр. Николаево. 

Проектът е с наименование: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

Цената на изпълнението му е 86 615.64 лв. без ДДС.

Срокът на изпълнение e 90 календарни дни.