Изменение и допълнение на Наредба № 9 - за обществено обсъждане

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 9

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл.9 от ЗМДТ,

приета с Решение на ОбС Николаево от 2003 г.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.09.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл.9 и чл.71, т.2  от ЗМДТ. Предложенията могат да бъдат депозирани в срок до 19.10.2020 г., включително, на адреси

-          гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 8 – в деловодството на Община Николаево, стая № 8

-          гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване, стая 2,

както и на следния електронен адрес: director_fsdmp@nikolaevo.net   

 

МОТИВИ

 към проект за изменение и допълнение на Наредба № 9

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,

съгласно чл. 9 от ЗМДТ,

приета с Решение на ОбС Николаево през 2003 г.

             Причини, налагащи изменението: Изменение в чл. 71, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, обнародвано в ДВ, брой 98 от 2018 г.

  Цели, които се поставят: Съответствие на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ със разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.

 

Наредба № 9 на ОбС Николаево е приета на основание чл. 9 от ЗМДТ. Същата регламентира калкулирането и заплащането на такса битови отпадъци. През годините е актуализирана многократно в съответствие с промените в ЗМДТ. Съгласно чл. 62 от ЗМДТ такса битови отпадъци се заплаща за извършени от общината услуги по три различни компонента: 1/ събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, 2/ третиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации, 3/ поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. Член 71 от ЗМДТ  регламентира случаите, в които такса битови отпадъци не се събира.

Последното изменение на чл. 71 т. 2 от ЗМДТ касае промяна в сроковете за подаване на декларация за освобождаване от такса битови отпадъци, в частта по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ - събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране. То налага изменение в чл. 14а, ал.1, т.3 на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Николаево.

            До настоящия момент, съгласно разпоредбата на чл. 14а, ал.1, т.3, за недвижими имоти на граждани и на фирми, които се използват по-малко от 183 дни през календарната година, такса битови отпадъци се заплаща в размер равен на ½ от определените промили за населеното място, при подадена декларация от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота. С промяната, наложена от чл. 71, т. 2 на ЗМДТ, разпоредбата на чл. 14а, ал. 1, т. 3 от Наредба № 9 добива следното съдържание: За недвижими имоти на граждани и на юридически лица, които се използват по-малко от 183 дни през календарната година, таксата се заплаща без услугата по събиране и извозване/транспортиране/ на битовите отпадъци равен на определения промил за населеното място, при подадена декларация от собственика или ползвателя декларирали това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината или по местонахождението на имота.

 

Проект

за изменение и допълнение на Наредба № 9

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,

съгласно чл.9 и чл.71, т.2  от ЗМДТ,

приета с Решение на ОбС Николаево от 2003 г.

 

 

            §1. Точка 3 от чл. 14а, ал. 1 добива следното съдържание:

 

            Чл. 14а (1) Размерът на таксата се определя, както следва:

 

            т. 3. За недвижими имоти /жилищни и нежилищни имоти и празни дворни места/ на граждани и недвижими имоти на юридически лица, които се използват по-малко от 183 дни през календарната година, таксата се заплаща без услугата по събиране и извозване/транспортиране/ на битовите отпадъци равен на определения промил за населеното място, при подадена декларация от собственика или ползвателя декларирали това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината или по местонахождението на имота.