Предложение за работа

Предложение за работа image

Община Николаево търси да назначи лице с опит в провеждането на процедури по Закона за обществени поръчки. Желаещите следва да подадат заявление (по образец) до кмета на Община Николаево, придружено от автобиография, диплом за завършено образование и други документи, доказващи умения и компетентности. Заявленията с приложените документи се подават в деловодството на Община Николаево на адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 8, в срок до 05.10.2020 г. включително.
Образецът на заявлението е публикуван по-долу.