ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД – 2006

ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД – 2006

 

На основание на:
Правилник за прилагане на Закона за горите - чл. 131

Необходими документи:
Заявление по образец

Разрешително за сеч

Място: Oбщинска администрация – Николаево

Срок за извършване на услугата: 5 дни

Процедура по извършване на административната услуга:

Заявлението и приложените документи се подават в Oбщинска администрация – Николаево и насочват към директора на дирекция  „ОД и УТ”, а директорът насочва преписката към специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота”. Служителят разглежда представените документи.

Длъжностно лице - маркировач, определено от кмета на общината, извършва измерване и маркиране на дървесината, след което се издава превозен билет (по административна услуга № 2068 от раздел „Зелена система“).

Услугата се предоставя на съответния терен.

Таксата за измерването и маркирането на дървесината се заплаща на касата на служба „Местни приходи“ .

Такса:

  • за измерване – 0,50 лв. за 1 куб.м.
  • за маркиране – 0,50 лв. за 1 куб метър

Забележка: таксата за превозния билет към АУ № 2068 се заплаща отделно

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/green-system/abe00741-b827-4c10-bf20-6308a59c8bf3