ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ на Община Николаево / период 2007- 2014 година /

Година на изпълнение

 

Наименование на проекта

Цели

 

Източник на финансиране

 

Стойност

2013-2014г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация”

BG051PO002/12/2.2-07

Целите на проекта са свързани с осигуряване на специализирано обучение на служителите, съобразено с необходимостта от развитие на специфични компетенции, с осъществяване обучение на служителите, съответстващо на общите цели на управление на администрацията, както и с повишаване на мотивацията за развитие на служителите на община Николаево.

Министерство на финансите

Оперативна програма „Административен капацитет”

30 159 лв

Резултати:

-18 бр. общински служители, преминали обучение в Институт по публична администрация

- 30 служители на Община Николаево, преминали обучение по ключови компетентности и обучение за  работа със специфични групи граждани(малограмотни , неграмотни и такива, които не притежават правни познания)

2012-2013г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в община Николаево”

Изграждане на качествена и съответстваща на всички стандарти система за улично осветление от съвременен тип във всички населени места в общината. Системата ще се захранва от постоянен възобновяем енергоизточник и въвеждането й ще сведе до минимум разходите за улично осветление в общинския бюджет.

Реализирането на Проекта няма да генерира допълнителни ежемесечни разходи на Общината за осветление, освен обичайните за поддръжка на съоръженията. Комбинираното използване на конвенционални и соларни улични лампи за осветление на улиците и обществените пространства ще намали разходите за ток още в първите месеци от  въвеждането на съоръженията в  експлоатация, като този ефект ще се кумулира  във времето и ще освободи финансов ресурс за други необходими дейности и мероприятия  по  развитие и обновяване на населените места в Община Николаево.

 

Програма за развитие на селските райони

          ( мярка 322 )

2 225 248 лв

Резултати:

- Изграждане и пускане в експлоатация на  нови автономни улични стълба, захранвани с  използване на  слънчева енергия

- Осветеност на  централните части на населените места

- Прекратяване по-нататъшната употребата на живачни лампи

    Соларно улично осветление е една от най-новите технологии, която се прилага по целия свят. Тя е много ефективна, тъй като се пестят публични средства за електричество. Положителни качества на технологията са по-ниските обслужващи разходи, свързани с по-дълъг живот на осветителните тела, по-рядка смяна на светлинния модул, вследствие на изгаряне, в сравнение с електрическите крушки и преди всичко енергийната независимост от електрическото напрежение в мрежата. КПД на система за улично осветление с използване на слънчева енергия е по-високо от традиционното улично осветление.

2013-2014г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Помощ в дома”

BG051PO001-5.1.04

“Помощ в дома”

Осигуряване на достоен живот чрез предоставяне на услуги в домашна среда за хора,който са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация,и създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността и безработицата.

 

МТСП

 

ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

92 031,85 лв

 

Резултати:

Предоставяне на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” за периода от 01.03.2013 г. до 28.02.2014 г.вкл.

След приключване на проекта Звеното за услуги в домашна среда продължи да съществува, като Община Николаево осигури работа на един социален асистент  за период от една година – от 01.03.2014 до 28.02.2015 г.

 

2009-2014г

 

„Глобални библиотеки ”

 

Да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки

Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие

 

Резултати:

 

Изградени две компютърни зали в читалищата в гр.Николаево и с.Нова Махала

 

01.11.2012г - 01.11.2013

 

„Нов избор-развитие и реализация”

Обучение на  66 души,

 безработни лица и

последващото им

 назначаване на работа

в общината от които

18 като градинари и

48 като земекопачи

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Резултати:

 

66 безработни обучени лица-назначени на работа към общината като:

18 лица – като градинари

48 лица- като земекопачи за период от 1 година

2010-2011г

2011-2012г

2012 - 2013г

2013-2014г

 

 

2014-2015г

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма „Старт на кариерата“

 

 

 

 

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили

средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

МТСП

Агенция по заетостта

 

Резултати:

 

Две от лицата продължават трудовата си дейност в община Николаево.

 

2008г

2009г

2010г

2011г

2012 г

2013г

2014г

2015г

 

 

 

 

Регионална програма по заетост

 

 

НП „ ОСПОЗ”

 

Осигуряване на заетост  на безработни с ниска и без квалификация

 

МТСП

Агенция по заетостта

 

Резултати:

 

Осигуряване на заетост на безработни лица в община Николаево

Програмите дават възможности и за поддръжка на обществени сгради, опазване на чистотата в населените места, както и дейности по повишаване на екологичното възпитание и екокултурата на населението

2009 – 2010 г

 

„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – „ Дейности – социален асистент и домашен помощник”

 – фаза

 

Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Николаево

 

 

ОП „Развитие на човешките ресурси”

BG051PO001/5.2-01

93 324,00  лв

 

Резултати:

14 лица, определени като домашни помощници и социални асистенти обгрижваха в продължение на 8 месеца 31 самотно живеещи хора и хора с увреждания на територията на община Николаево

 

2009г

”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи -гр.Николаево”

Облагородяване зелените площи около бл.2 , ул”Оборище”гр.Николаево поставяне осветителни тела и скамейки.

ПУДООС

МОСВ

Национална кампания

„За чиста околна среда“

Изграден парк за отдих

2009г

 

 

 

 

 

 

 

 

”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи -с.Елхово”

 

Облагородяване зелените площи пред читалището в с.Елхово,поставяне осветителни тела и скамейки, изграждане на парк – подходящо място за отдих на живущите в селото

ПУДООС

МОСВ

Национална кампания

„За чиста околна среда“

Изграден парк за отдих

2009г

”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи -с.Едрево”

 

Облагородяване зелените площи до училището и детското заведение в с.Едрево, поставяне осветителни тела и скамейки, изграждане на парк – подходящо място за децата и за отдих на живущите в селото

ПУДООС

МОСВ

Национална кампания

„За чиста околна среда“

Изграден парк за отдих

2009г

”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи -с.Нова Махала”

 

Облагородяване зелените площи пред Младежки дом с.Нова Махала, поставяне осветителни тела и скамейки.

ПУДООС

МОСВ

Национална кампания

„За чиста околна среда“

Изграден парк за отдих

2009г

 

 

 

 

 

 

”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи -гр.Николаево – ОДЗ „Снежанка ”

Облагородяване зелените площи в двора на детско заведение „ Снежанка ” гр.Николаево

 

ПУДООС

МОСВ

Национална кампания

„За чиста околна среда“

Облагороден двора на детското заведение

2008-2012г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Подмяна на амортизирана селищна водопроводна мрежа - Елхово”

Изграждането на надеждна и отговаряща на съвременните изисквания  водоснабдителна система Задоволяване нуждите на потребителите от с. Елхово с качествена питейна вода

 

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321

 

4 188 152 лв

 

Обектът е завършен.

2009г

ІІ-ри етап

 

 

„Преустройство на сграда в център за рехабилитация и дом за възрастни хора”

Извършване на строителни работи в корпус А и довършителни строителни и инсталационни работи на корпуси Б и В.  Обзавеждане на сградата, както и доставка и монтаж на кухненско и медицинско оборудване

 

Национална програма Красива България

– Мярка 02-02

973 549 лв

 

Усвоени средства - 115 997 лв

 

С писмо № 08/465 от 13.07.2010 г на МТСП е спряно финансирането на проекта

 

Обектът не е завършен.

2009г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Хората от общността  заедно в опазване на културното наследство”

 

Създаване на музейно-етнографска сбирка в гр.Николаево

Събиране на  експонати за културната идентичност, бит  и минало, обичаи и трудови навици, за културната същност на Николаево

 

Сдружение с нестопанска цел 

„ Околен свят”– Николаево, с подкрепата на Фондация

 „ Работилница за граждански инициативи”

Община Николаево

Изградена е музейно-етнографска сбирка – читалище

”В.Левски”

Гр.Николаево

2009-2010г

„Изготвяне на работни проекти за ГПСОВ и разделна канализация за битови и дъждовни води на гр. Николаево”

Изработка на работни проекти за изграждане на разделна канализация на гр.Николаево и градска пречиствателна станция за отпадни води.

 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

 Процедура

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1

 

341 500  лв

 

Заключение:

Община Николаево реализира успешно проекта си за техническа помощ Като резултат бяха изготвени работни инвестиционни проекти за градска пречиствателна станция за отпадъчни води и разделна канализационна мрежа за битови и дъждовни води на град Николаево.

С изготвената одобрена работна документация община Николаево ще кандидатства за финансиране строителството на инфраструктурни

те съоръжения.

 

2009 г

Изграждане на главен канализационен колектор I от РШ 31 (съществуваща шахта) до РШ 44.”- 715 метра.

 

 

Частично изграждане - „Канализация на гр.Николаево - новопроектирана мрежа, Подобект: Главен канализационен колектор I от РШ 31 (съществуваща шахта) до РШ 44.”- 715 метра. Изпълнен - края на 2009 година.

 

2009г

 

 

 

 

 

 

 

 

„Укрепване пътя 1159, с.Елхово -  с.Ветрен”.

Възстановяване настилка и укрепване пътя

 

Междуведомствена комисия, Министерство на извънредните ситуации

 

251 853 .00 лв 

 

2009г

 

 

 

 

 

 

 

 

„Възстановяване и укрепване на местен път с междуобщинско значение, свързващ гр.Николаево със село Паничерево”.

 

Възстановяване и укрепване на северната стена на пътя

 

Междуведомствена комисия, Министерство на извънредните ситуации

 

138 428.00 лв.

2009г

Ремонт на

ОДЗ „ Снежанка” гр.Николаево.

Подмяна на остаряла дървена дограма с PVC

 

Социално инвестиционен фонд към Министерство на труда и социалната политика. 

 

136 558.00лв

 

2009г

„ Възстановителни работи в ЦДГ и здравна служба – с.Елхово”

 

Възстановяване покривна конструкция, фасада и дограма, повредени в следствие на бедствия

 

Междуведомствена комисия, Министерство на извънредните ситуация

111.460 лв

2009г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Саниране на административна сграда на Община Николаево и ремонт покрив ”

 

Подобряване  съществуващата материална база в която  се помещават Общинска администрация, Банка-ДСК, Поща. Обновяване и модернизиране на сградата в модерна европейска институция

Национална програма „Красива България”

 

 

2009г

«Изграждане на Център за социални дейности »

/преустройство на бивша здравна служба/

гр.Николаево

Осигуряване     комплексно социално обслужване на най-уязвимите групи от населението – безработни, социално слаби, самотни възрастни хора, хора с увреждания

Ремонт на покрива, топлоизолация на сградата, външен и вътрешен ремонт, подмяна на дограма, ремонт на електрическата, водопроводната и канализационната мрежа

Национална програма „Красива България”

 

 

2009г

„Ремонт на градски стадион Николаево”.

Подобряване условията за развитието на спортни дейности в Община Николаево

 

33 000 лв

2008г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект „Външен водопровод за с.Едрево от БПС до НВ V=120м3”

 

І –ви етап

Полагане на   нови тръби от ПЕВП / полиетилен с висока плътност/, които заменят съществуващите корозирали стоманени тръби-1350 м.

 

 

 

216 296.00 лв

Резултати:

изграден частично (Първи етап - ок.1350 м

01.10.2008г

-  2009 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Преустройство на сграда в център за рехабилитация и дом за възрастни хора”

І –ви етап

 

Разрешение на  изострящият се социален проблем чрез предоставянето на социални и здравни услуги на самотни  възрастни хора и хора с увреждания.

 

Преустройство на два от корпусите (Б и В) на бивша детска градина в гр.Николаево

Социално-инвестиционен фонд към МТСП

 

2008 г

Текущ ремонт /преасфалтиране / на ул.”Иглика „ и ул.”Тунджа„в гр.Николаево  

Цялостно  асфалтиране на улиците „ Иглика” и „Тунджа” в гр.Николаево

 

ПРОГРАМА САПАРД

115.442 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Петя Гангалова – Зам.-кмет на Община Николаево