Класиране на кандидатите в конкурса за длъжност мл. експерт ГРАО, определена за заемане по чл. 9а от ЗДСл

Класиране на кандидатите в конкурса за длъжност мл. експерт ГРАО, определена за заемане по чл. 9а от ЗДСл image

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите от конкурса за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Общинска администрация Николаево, определена за заемане от хора с трайни увреждания по реда на чл. 9а от ЗДСл

 
 
В изпълнение разпоредбата на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, обявяваме класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Общинска администрация Николаево, определена за заемане от хора с трайни увреждания по реда на чл. 9а от ЗДСл:
 
-          на първо място: ТОДОРКА ДИМОВА ГАНЧЕВА с окончателен резултат от 42,755 точки;
-          на второ място: МАРИН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ с окончателен резултат от 32,625 точки.


Подписи на членовете на конкурсната комисия:
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………………..

(Стайко Петков)

           ЧЛЕНОВЕ:    1………………………………….                           

                            (Павлина Цанева)                                                    

 

                        2…………………………………..                         

      (Ирена Петкова)                                                      

 

3………………………………….

                            (Мариана Атанасова)

 

                        4………………………………….

      (адв. Стефан Анков)