КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО - 2390

КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО - 2390

На основание на:
Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 3, във връзка с; чл. 15, ал. 1

 

Необходими документи:
- молба за установяване наличието на Българско гражданство
- копие на документ за самоличност;
- пълномощно при подаване от пълномощник;
- копие от семеен регистър
- удостоверителни документи за начина на изселване
- копие на изселнически паспорт с превод
- писмо за идентичност на имената
- платежно нареждане за платено такса за издаване на удостоверение – оригинал
- снимки 2 броя

 

Срок на валидност: 1 година от дата на издаване

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението и приложените към него документи се подават Центъра за административно обслужване – гр. Николаево.
Служителят от ЦАО проверява, приема заявлението, което се регистрира в електронната система за документооборот и се предава за резолюция на кмета или упълномощено от него лице. Кметът или упълномощеното лице преглежда и резолира документите в деня на получаване. Отговорният служител от отдел ГРАО след получаване на документите проверява дали са приложени всички изискващи се документи, извършва необходимите справки в регистрите за раждане и регистъра за населението и ги изпраща служебно в Министерство на правосъдието.
Лицата, живеещи в чужбина, могат да подадат заявлението за установяване на българско гражданство и чрез българските дипломатически и консулски представителства в съответната държава.

Срок за изпълнение: 1 месец след изпращане на документите

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/bulgarian-citizenship/fc440e5c-c144-473d-a1ab-2c018d5f5414