Контакти по ЗОП

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Кметът на община Николаево е публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки.

 

Информация за обществените поръчки можете да получите от следните длъжностни лица:

Старши експерт „Инвестиции и Обществени поръчки“, Дирекция ОДУТ, тел. 04330 / 20-40; 04330 / 20-74

Гл. Счетоводител в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330 / 20-40, 04330 / 21-59; моб. тел. 0882 00 57 04;

Юрист в Общинска администрация Николаево, тел.: 04330 / 20-40;

Заместник-кмет "Финанси и общински дейности" на община Николаево, тел.: 04330 / 20-40.

 

Данни за кореспонденция с Oбщина Николаево във връзка с възлаганите обществени поръчки:

Адрес: област Стара Загора, община Николаево, гр. Николаево, п.к. 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9;

Електронна поща:  obporuchki@nikolaevo.net;  obnikolaevo@nikolaevo.net

Официална страница на Oбщина Николаево в интернет: https://nikolaevo.bg/

Работно време: от 08:00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17:00 часа.