Напредък по изпълнението на проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”

BG051PO002/13/1.1-07

„Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”

 

Напредък по изпълнението на проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”

 

В изпълнение на Дейност 2 : Разработване на функционален анализ на администрацията на Община Николаево,  след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка  по реда на глава  VІІІ а от ЗОП  бе избрана фирма изпълнител и сключен Договор № 27/ 29.07.2014 г с предмет Предоставяне на консултански услуги за изготвяне на функционален анализ на община Николаево, актуализация и промени в нормативни документи на община Николаево и изготвяне и въвеждане на Стратегия за организационно развитие на община Николаево.   

В края на м.септември 2014 г изготвеният проект на Функционален анализ бе предоставен с приемо-предавателен протокол на Екипа на проекта.

          На 23.10.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната  зала на община Николаево, етаж №2, гр. Николаево ще се проведе кръгла маса, на която ще бъде представен и дискутиран Проекта на Функционален анализ на общинската администрация гр.Николаево, резултатите от функционалния анализ, препоръките и плана за действие.                       

 

          Реализацията на проекта ще допринесе за формиране на ясна визия за институционално изграждане, модернизация и организационно развитие на общинската администрация, което ще гарантира стабилността на администрацията и ще създаде устойчив административен капацитет за постоянна оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата на местната администрация. Ще се постигне оптимално разпределение на функциите в администрацията, както по отношение на провежданите политики, така и от гледна точка на изпълнението им. Ще се повишат резултатите от дейността на администрацията във всички аспекти – ефективност, ефикасност и икономичност.

 

 

Проект:Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево” по договор  №  13-11-29/ 03.04.2014 г,  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.