НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ И КНИЖА – 2072

НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ И КНИЖА – 2072

На основание на:
Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83

Срок за предоставяне:
Без срок

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Без срок

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Кмет на община

Ограничения и условности:
Представяне документа в оригинал

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Нотариалното удостоверяване на препис от документ предпоставя, че на длъжностното лице се представя първообразният документ и преписът от него.
Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
                Заявител по разглежданата услуга може да бъде всяко дееспособно лице, навършило пълнолетие.
                Нотариалните производства започват с устна молба (чл. 571, изр. 1 Гражданския процесуален кодекс).
                Длъжностното лице съпоставя първообраза и преписа (оригинала и копието) и ако установи, че те съвпадат, удостоверява с надпис върху преписа, че той съвпада с първообраза. В надписа се удостоверява от кого е бил представен първообразът, а също дали преписът е снет от оригиналния документ или от препис от него, както и дали в първообраза е имало зачерквания, прибавки, поправки или други особености (чл. 591, ал. 1 от ГПК). Удостоверяването на верността на преписа доказва, че в деня на удостоверяването първообразът е съществувал и че първообразът има съдържанието на преписа. Нотариално завереният препис е сурогат на първообраза. Той дава възможност да се използва доказателствената сила на първообраза, без да се рискува оригинала, като се носи, представя или оставя на различни места.
                Удостоверяването се вписва в Общия регистър на нотариалните дейности за всяко кметство.
                При удостоверяването се дължат нотариални такси съгласно Тарифа за нотариалните такси към ЗННД, приета с ПМС № 186 от 13.08.1998 г.
                След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили (чл. 590, ал. 3 ГПК).

Такса на услугата:
за първа страница 3 лв.
за всяка следваща 2 лв.