Ново обзавеждане за ЦСРИ Николаево

Ново обзавеждане за ЦСРИ Николаево image

Община Николаево започва изпълнението на проект „Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за ЦСРИ – Николаево“ със срок на изпълнение 5 месеца –  от 01.07.2021 г. до 30.11.2021 г. Реализирането на проекта е в резултат на сключен договор за съвместна дейност между Община Николаево като Бенефициент и фонд „Социална закрила“. Общият бюджет е на стойност 29 851 лева, (финансиране от фонд „Социална закрила“  в размер на 24 925, 58 лв и 4 925,42 лв съфинансиране от Община Николаево).
            С отпуснатите средства ще бъдат закупени допълнителна апаратура и уреди за рехабилитация, съоражения за достъпна среда, оборудване за развиване на предлаганите в ЦСРИ социални услуги.


            Рализацията на проекта гарантира подобряването на качеството на предоставяните социалните услуги, по-добра заетост, достъпна и съвременна социална инфраструктура, устойчиво развитие чрез задоволяване социалните потребности и подобряване на условията на живот на уязвими групи население в община Николаево – лица и деца с увреждания, лица в трудоспособна възраст, при които е налице траен здравословен проблем, но не са освидетелствани от ТЕЛК; на временно нетрудоспособни лица; на лица контингент на Дирекция „Социално подпомагане” и на деца и лица в неравностойно социално положение, както и техни семейства.