ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА – 2878

ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА – 2878

 

На основание на: Граждански процесуален кодекс – чл. 587, ал. 2

 

Когато собственикът на имот няма документ и писмени доказателства за правото си на собственост или ако те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството, в чийто район се намира недвижимият имот. Кметът на общината, района или кметството, удостоверява и дали имота е общинска собственост.
 

Необходими документи: Попълнено заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Срок на изпълнение: 5 дни
 


Срок на валидност: няма

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Попълненото Заявление-декларация се представя в Oбщинска администрация – Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ . Касиерът издава квитанция за платената сума, която се прилага към заявлението. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета за разглеждане, а той към експерт „ОС“. Попълнените данни за имота се проверяват от експерта и се заверяват от него. Окончателно декларацията се заверява от Кмета на Общината или Кмета на съответното кметство, в зависимост от местонахождението на имота, като тази заверка включва и удостоверяване на тримата свидетели, които да потвърдят собствеността пред нотариуса.

Tакса: 5 лева
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/5d6cc3cd-2e7c-48a1-83ef-2d801190a445