ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ при изпълнение на СМР за рехабилитация на четвъртокласна общинска мрежа на територията на община Ни

 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ

при изпълнение на СМР за рехабилитация на четвъртокласна общинска мрежа

на територията на  община Николаево, обл. Стара Загора по ПРСР  2014-2020 г.

 

                             Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 3 от ЗОП, с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ при изпълнение на СМР за рехабилитация на четвъртокласна общинска мрежа на територията на  община Николаево, обл. Стара Загора по ПРСР  2014-2020 г.

                           

         Поръчката е публикувана в Регистъра  за обществени поръчки под Уникален                  идентификационен номер на документа:

Решение: 843423

Обявление :843440

http://rop3-app1.aop.bg