обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Избор на проектант за изработване на пълен Работен проект за реконструкция / рехабилитазия на водопроводна мрежа в село Едрево и село Нова м

Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Избор на проектант за изработване на пълен Работен проект за реконструкция / рехабилитазия на водопроводна мрежа в село Едрево и село Нова махала, общ. Николаево за кандидатстване по Мярка 321 - "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" на ПРСР 2007-2013", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9015411.


Документация за участие в процедура за „Избор на проектант за изработване на пълен Работен проект за реконструкция / рехабилитазия на водопроводна мрежа в село Едрево и село Нова махала, общ. Николаево за кандидатстване по Мярка 321 - "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" на ПРСР 2007-2013