ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО И ДЕТАЙЛНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР – ГР.НИКОЛАЕВО /ОУПО/”

Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Изработване на общ устройствен план на община Николаево и детайлно решение на общинския център – гр.Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9032495