обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ \"Зорница 1928\" с. Нова Махала, общ. Николаево\"

Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, НЧ Зорница 1928" с. Нова Махала, общ. Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ "Зорница 1928" с. Нова Махала, общ. Николаево", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9033981