ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за срок от една година.”

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ:

“Комплексна  доставка на хранителни продукти 

за нуждите на детските и социалните заведения,

намиращи се на територията на община Николаево

за срок от една година.”

 

                             Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: Комплексна  доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за срок от една година.”.

                             Информация за цялата процедура можете да намерите на официалния сайт на Община Николаево: http://www.nikolaevo.net/  

в  раздел Профил на купувача след 15.04.2016г., подраздел: ПУБЛИЧНИ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

 

За допълнителна информация:

Лице за контакти: инж. Веселина Василева,

ст. експерт „Инвестиции и обществени поръчки”

obnikolaevo@mail.bg

тел.: 04330/20-40, GSM: 0886 755 255