обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за с

 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ:

“Комплексна  доставка на хранителни продукти 

за нуждите на детските и социалните заведения,

намиращи се на територията на община Николаево

за срок от една година.”

 

                             Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: Комплексна  доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за срок от една година.”.

                               Поръчката е публикувана в Регистъра  за обществени поръчки под Уникален идентификационен номер на документа:

Решение: 827771

Обявление :827789

http://rop3-app1.aop.bg