Обществена поръчка за строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сграда на ОДЗ Снежанка"

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

С ПРЕДМЕТ:

 

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка““, осъществяван по ПРСР 2014-2020”

 

            Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес: Област Стара Загора,  гр.Николаево, п.к.6190, ул.”Георги Бенковски” № 9, Булстат: 123116940, представлявана от инж. Петко Иванов Попов  – ВрИД Кмет на община Николаево.            

            Обектът на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

            Предмет на настоящата обществена поръчка е „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка““, осъществяван по ПРСР 2014-2020”

               

Линк към обявата в АОП:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092894

Номер на импортнатия документ – 9092894