Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, във връзка с кандидатстване п

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

С ПРЕДМЕТ:

 „Изготвяне на технически проект за обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево,   във връзка с кандидатстване  по подмярка 7.2 към

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

 

                  Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.

            Обектът на настоящата обществена поръчка е услуга и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

            Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на технически  проект за обект: „Изграждане на спортно игрище – мини   

               Основна задача на проекта е изграждане на спортно игрище за мини футбол. Игралното поле трябва да бъде правоъгълно с дължина 50 m и широчина 25 m.  

              Повърхността на игрището да бъде покрито с тревна площ, като се представи проектно решение за напоителни дейности, свързани с нейната поддръжка. Да бъде предвидено подходящо отводняване на обекта, съгласувано с новопроектираната вертикална планировка.

             Да се постави защитна ограда около игрището. Да се предвидят пейки или трибуни за наблюдение, по преценка на проектанта.

              Игрището да е ориентирано в посока север-юг.

                Линк към обявата в АОП:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076969 

                Номер на импортнатия документ – 9076969