Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, в община Николаево”.