Община Николаево е регистрирана по ДДС

Считано от 17.01.2024 г. Община Николаево е регистрирана по ДДС с Акт № 240422400161034 на НАП.
В тази връзка ви уведомяваме, че таксите за услугите от Нотариалната дейност на общината се облагат по ЗДДС и върху тях се начислява данък добавена стойност. 

Услугите, върху които ще се начислява ДДС са: 

- НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИТЕ НА ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА ЕДНОСТРАННИ АКТОВЕ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ – 2015

- НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ И КНИЖА – 2072

- НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНО ПО ЧЛ. 37 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ – 2094Общинска администрация Николаево