ОБЩИНА НИКОЛАЕВО УСВОЯВА НАД 6 МЛН. ЛВ. ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА

 

             В края на миналата година Община Николаево подписа с Държавен фонд «Земеделие» Договор № 24/07/2/0/00785 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Предмет на Договора е изпълнението на Проект № 24/07/2/0/00785: „Реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на  община Николаево, област Стара Загора“.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Повишаване на икономическата и социалната привлекателност на община Николаево и повишаване качеството на живот на местното население, посредством подобряване на транспортната свързаност и мобилност на работната сила, чрез реконструкция на общинските пътища.

Пътните участъци, предмет на инвестиционното предложение са:

1.           „Общински път SZR 1023 /II – 55 Паничерево – Граница общ. /Гурково – Николаево/ - Едрево – Елхово – Граница общ./Николаево – Мъглиж/ - III – 5007 - пътна : 20 268 кв.м. и телекомуникации: 3378 м.

2.           „Общински път SZR 1102 /  SZR 1023,  Паничерево – Елхово/ - Едрево – Николаево - / - III – 5007 - пътна : 29 676 кв.м. и телекомуникации :4946 м.

3.           „Общински път SZR 1100 / III – 5007 Ветрен – Гурково/ Нова махала – Николаево – пътна: 8 312 кв.м., телекомуникации: 1 309 м.

        Строително монтажните работи предвидени в проекта, ще доведат до подобряване  и  възстановяване  на  транспортно-експлоатационните  качества  и  носимоспособността на настилката, с оглед  осигуряване  условия  за  безопасност  на  движението  и  добро  отводняване  на  пътя в разглеждания участък.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ

НА ОДОБРЕНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:            5 187 562,00 лв.  без ДДС или

                                                                                                       6 225 074,40 лв. с ДДС

 

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА:                                                                                   15.12.2017г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА                                                                                           15.12.2020г.

 

                 Стартирана е процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и строителния надзор. Пълна информация за обществените поръчки може да се намери на официалния интернет сайт на Община Николаево: http://nikolaevo.net/    в раздел "Профил на купувача след 16.04.2016г."

 

 

инж. Веселина Василева

ст. експерт "Инвестиции и Обществени поръчки"

0886 755 255