ОБЩИНА НИКОЛАЕВО С ВТОРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРСР 2014-2020

 

             През април тази година Община Николаево подписа с Държавен фонд «Земеделие» Договор № 24/07/2/0/00826 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Предмет на Договора е изпълнението на Проект № 24/07/2/0/00826: „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и прилежащото пространство“.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  Постигане на устойчиво развитие за повишаване качеството на средата, осигуряване на по-добро качество на живот.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:  За корпус А, В и С и Столовата: предвижда се цялостна подмяна на покривната конструкция, полагане на топлоизолация в подпокривното пространство, полагане на хидроизолация, полагане на ново покривно покритие от керамични керемиди. Предвижда се подмяна на прозорците в сутерена с алуминиева дограма с прекъснат термомост. Предвижда се полагане на външна топлоизолация над съществуващата по ограждащите стени. Предвижда се подмяна на вратите в сутерена с метални и където е необходимо с необходимата пожароустойчивост. Предвижда се подмяна на настилката от ламиниран паркет, полиране на мозаечната настилка. циклене на настилката от паркет. Предвижда се пребоядисване на помещенията. Предвижда се монтиране на платформи за хора в неравностойно положение, осигуряващи достъпна архитектурна среда. Предвижда се полагане на минерална мазилка. Предвижда се демонтаж и обратен монтаж с нови фасонни части на съществуващите улуци и водосточни тръби.

              Предвижда се оборудването на санитарните възли на първи и втори етаж на корпус „C“ на учебната сграда и сутерен на корпус „B“ да се изпълни при наличие на действаща ВиК инсталация.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ

НА ОДОБРЕНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:                      1 569 518,34 лв. без ДДС. 

                                                                                                                или 1 883 422,01 лв. с ДДС

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА:                                                                                              19.04.2018г.

 

КРАЙ НА ПРОЕКТА                                                                                                     19.04.2021г.

 

                 Стартирана е процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. Пълна информация за обществената поръчка може да се намери на официалния интернет сайт на Община Николаево: http://nikolaevo.net/    в раздел "Профил на купувача след 16.04.2016г."

 

 

инж. Веселина Василева

ст. експерт "Инвестиции и Обществени поръчки"

0886 755 255