Общински служители от Община Николаево участваха в кръгла маса по проект по ОПАК

Общински служители от Община Николаево участваха в кръгла маса по проект по ОПАК

В изпълнение на Дейност 2 : Разработване на функционален анализ на администрацията на Община Николаево, по проект на община Николаево  по ОПАК,  на 23.10.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната  зала на община Николаево, се проведе кръгла маса, на която беше представен и дискутиран Проекта на Функционален анализ на общинската администрация гр.Николаево, резултатите от функционалния анализ, препоръките и план за действие.    

Николай Ценков, представител на фирмата изпълнител за изготвяне на Функционалния анализ представи доклад, изготвен след проучване и анализ на документи и информация, анкети, интервюта, фокус група, наблюдение и експертни оценки в общинска администрация Николаево.
          В изпълнение на функционалния анализ бяха дефинирани областите на политика, за които отговаря кметът на общината, като орган на изпълнителната власт, типологизирани по функции, идентифицирани  правомощията на органа на власт и на функциите на административните звена в общинската администрация. Изяснени бяха показателите, които административната структура използва за измерване на резултатите от дейността.

           След изготвянето на функционалния анализ бяха  направени препоръки и планове за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията, подобряване на ефективността от дейността на администрацията, както и подобряване на ефикасността и икономичността, които се обсъдиха от целевата група на проекта.          

 

 

Проект:Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево” по договор  №  13-11-29/ 03.04.2014 г,  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.