• Размер на шрифта:
  • A
  • A
  • A

ОБЯВА

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
Решение 288/ 29.06.2011 год. на Общински съвет –Николаево.

ОБЯВЯВА :


Публичен търг, с явно наддаване на 29.08.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Община Николаево за отдаване под наем на :

ПИ с идентификатор 48163.84.335, представляващ
Отводнителен канал находящ се в землището на с.Елхово,община Николаево


Начална цена - 900.00 лв. – годишен наем
Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
Депозит за участие –100.00 лв.
Цена на тръжна документация – 80.00 лв.
Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа до 26.08.2011 г.
Тръжна документация се закупува в стая № 5, етаж 2 от гл. специалист „Общинска собственост” до 26.08.2011 г. до 15,00 ч.
Краен срок за подаване на тръжни документи за участие до 26.08.2011 г. до 16,30 часа
Повторен търг, при неявяване на кандидати ще се проведе на 29.09.2011 г. от 11,00 часа..Косьо Косев
Кмет на Община Николаево