ОБЯВА

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

На основание чл. 37 от ЗОС и чл. 62, ал. 1, от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №№ 65, 66 от 26.06.2012год. на Общински съвет –Николаево

 

 

 

ОБЯВЯВА :

 

Публичен търг с явно наддаване на 03.09.2012 год. от 10,00 часа в сградата на Община Николаево, както следва

 

Отстъпване право на строеж върху 100 кв.м. от общински имоти

  • ПИ 51648.501.973 с площ 400 кв. м частна общинска собственост находящ се в гр. Николаево
  • ПИ 51648.501.972 с площ 703 кв. м частна общинска собственост находящ се в гр. Николаево

При следните условия :

  1. Начална тръжна цена – 8 лв./кв.м.
  2. Стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена.
  3. Депозит за участие – 100 лв.
  4.  Цена на тръжна документация – 60 лв.
  5. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа до 30.08.2012 г.
  6. Тръжна документация се закупува в стая № 12, етаж 3 от гл. спец. „Общинска собственост” до 30.08.2012 г. до 17,00 ч.
  7. Краен срок за подаване на тръжни документи за участие до 31.08.2012 г. до 16,30 часа.

 

Повторен търг, при неявяване на кандидати ще се проведе на 03.10.2012 г. от 10,00 часа.

 

 

Косьо Косев

Кмет на Община Николаево