ОБЯВА ТЪРГ - С. НОВА МАХАЛА

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и

Решение № 68/ 26.06.2012 год. на Общински съвет –Николаево.

 

       ОБЯВЯВА :

 

 

Публичен търг, с явно наддаване на 03.09.2012 г. от 13.00 часа в сградата на Община Николаево за отдаване под наем на :

 

140 кв.м. -  част от ПИ с  идентификатор  51888.501.629.1находящ се в с. Нова махала, община Николаево, а именно:

 

- Зала с фоайе и коридор с площ от 112 кв.м.

- Зала за тихи игри с площ от 26 кв.м.

- Тоалетни с площ от 2 кв.м

 

  • Начална цена  - 140.00 лв. – месечен наем
  • Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
  • Депозит за участие –100.00 лв.
  • Цена на тръжна документация – 60.00 лв.
  • Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа до 30.08.2012г.
  • Тръжна документация се закупува в стая № 12 етаж 3 от гл. специалист „Общинска собственост” до 30.08.2012 г. до 16,30 ч.
  • Краен срок за подаване на тръжни документи за участие до 31.08.2012 г. до 16,30 часа
  • Повторен търг, при неявяване на кандидати ще се проведе на 03.10.2012г. от 13,00 часа..

 

 

 

Косьо Косев

Кмет на Община Николаево