Обява за набиране на персонал по проект BGLD-2.003-0003

О Б Я В А

по проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, финансиран по процедура BGLD-2.003  „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021

 

 

 

Община Николаево, в качеството си на партньор и работодател по проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, обявява конкурс за заемане на свободни длъжности за пряка работа с целевата група по проектните дейности, изпълнявани по процедура BGLD-2.003 „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021.

 

Свободни позиции:

 

1.    „Медиатор“ – 2 бр., трудово правоотношение, 15 месеца (4-часов работен ден)

Изисквания: Завършено минимум средно образование. Предимство на кандидатите дават придобити:

-       Умения за работа в екип;

-       Добри комуникативни умения;

-       Работа с текстообработващи програми и интернет;

-       Познания/опит в една или повече от сферите ромски бит и култура, образование, социални дейности, здравеопазване и здравословен начин на живот.

 

2.    "Педагог" /по Български език/ – 1 бр., трудово правоотношение, 15 месеца (4-часов работен ден)

Изисквания: Завършено релевантно образование. Предимство на кандидатите дават придобити:

-       Умения за работа с деца, включително и от уязвими групи;

-       Умения за работа в екип;

-       Добри комуникативни умения;

-       Работа с текстообработващи програми и интернет.

 

3.    "Педагог" /по Спорт/ – 1 бр., трудово правоотношение, 15 месеца (4-часов работен ден)

Изисквания: Завършено релевантно образование. Предимство на кандидатите дават придобити:

-       Умения за работа с деца, включително и от уязвими групи;

-       Умения за работа в екип;

-       Добри комуникативни умения;

-       Работа с текстообработващи програми и интернет.

 

Кандидатите следва да подадат заявление в свободен текст, данни за контакт и придружаваща документация, доказваща съответствие с изискванията по отделните длъжности въз основа на опит и/или квалификация/образование.

 

Документите могат да бъдат представени лично в Общинска администрация гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски“ № 9, ст. 8 или на електронен адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net. Допълнителна информация може да бъде получена на посочения електронен адрес или на телефон 0899117835 (Весела Серафимова – Координатор проект).

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване тип „интервю“, след което комисията ще обяви окончателен списък на избраните кандидати.

 

 

Дата на обявата:                                         18.01.2023 г.

Краен срок за кандидатстване:               25.01.2023 г.

 

 

 

 

Съдържанието на документа отразява мненията единствено

на своите автори и Програмният оператор на Програма “Местно развитие, намаляване на

бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за начина на употреба

на информацията, съдържаща се в документа”