ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Кметът на община Николаево, област Стара Загора, на основание чл. 10 а от Закона за държавния служител ,  чл. 13 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 59 / 31.03.2016 г.

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията”, в Общинска администрация Николаево.

 

Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е да осъществява оперативното ръководство на административно звено и носи отговорност за неговата работа. Дава становища и предлага решения за подобряване дейността на Дирекцията по отношение на:, ефективното управление на общинската собственост и икономическите дейности, образование, култура и здравеопазване, привличане на инвестиции, вкл. и от действащите  оперативни  програми на европейските фондове, устройство на територията , административно-техническото обслужване.

Размерът на основната заплата, определена за длъжността е от 530 лв. до 1750  лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

   Установените в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител :

 български гражданин; навършил пълнолетие; непоставен под запрещение; неосъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; нелишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

 

Минимални изисквания, установени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията:

а) Образователна степен - бакалавър;

б) Специалност, по която е придобито образованието:

                    - хуманитарни (публична администрация, социални дейности, екология);

                    - технически (строителство, архитектура, геодезия);

в) Професионален опит:  5 години в общинска администрация,  или ранг:  III младши

Начин за провеждане на конкурса:

    1.Решаване на тест , съгл. чл. 24, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

    2.Интервю, съгл. чл. 25, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Необходими документи за участие в конкурса:

             1.Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /по образец/.
              2.Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност /по образец/;

      3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
      4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит, ако кандидатът има такъв;

      5. Копие от документите, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидатът е придобил ранг като държавен служител;

      6. Автобиография;

      7. Копие от документ за самоличност.

 

      Образци на Заявлението за участие в конкурса по т. 1 и Декларацията по т. 2, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 08 00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в Деловодството на Общинска администрация –  Николаево, област Стара Загора.

 

       Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска  администрация – Николаево, област Стара Загора, ул. “Георги Бенковски” № 9, стая № 8, деловодство , служител Мариана Атанасова, до 11 април 2016 г., 09.00 ч.. Регистрацията с входящ номер и дата на подадените заявления се извършва в деловодството на Общинска администрация – Николаево, област Стара Загора след проверка от служителя, приемащ заявленията за наличието на посочените в тях приложения и относно спазване на срока.

      Всички съобщения във връзка с Конкурса ще се обявяват на таблото във фоайето на сградата на Общинска администрация – Николаево, област Стара Загора на посочения по-горе адрес и в раздел „новини” в интернет страницата на Общината –  www.nikolaevo.net