ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево чрез настоящето публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за приемане на

Н А Р Е Д Б А

ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща:

obnikolaevo@mail.bg

 

П Р О Е К Т    НА    Н А Р Е Д Б А

ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

       Чл.1.(1) С тези правила се определят реда и условията за издаване на Карта за паркиране на превозните средства, управлявани или превозващи хора с трайни увреждания.

         (2) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания издадена по реда на настоящата Наредба е валидна на територията на цялата страна.

          Чл.(2) Местата за престой и паркиране на превозни средства обслужващи хора с трайни увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” в съответствие с Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна пътна маркировка с международния символ за достъпност.   

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл.3.(1) Картата за паркиране за хора с трайно увреждане се издава от Кмета на община Николаево по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с увреждания и съдържа следната задължителна информация:

1.      Трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;

2.      Дата на издаване на картата;

3.      Срок на валидност на картата;

4.      Номер на картата в Регистъра на редовно издадените карти;

5.      Подпис на лицето с увреждания или законният му представител;

            (2) Кметът на община Николаево създава и поддържа регистър, който съдържа:

1. Пореден номер и дата на издаване на картата за паркиране на хора с увреждания;

2. Име, презиме и фамилия на лицето с увреждания;

3. Единен граждански номер;

4. Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;

5. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;

            (3). Картата за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Определения процент на трайно намалена работоспособност на тези лица (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата), следва да е 50% /петдесет/ и над 50% (петдесет процента).

  (4). Трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на лицата, се удостоверява с актуално решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК в оригинал.

Чл.4.(1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с трайни увреждания с постоянен (настоящ) адрес в община Николаево, подават Заявление  до Кмета на община  Николаево по образец (Приложение № 2). За деца с определен вид/степен на увреждане 50% /петдесет/ и над 50% (петдесет процента), заявлението се подава от законния им представител.

(2). Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат:

 1. Копие на лична карта на лицето с трайно увреждане, подаващо заявлението;

 2. За деца до 18 годишна възраст, Заявление се подава от един от родителите, като се представя:

Ø           Копие от акта за раждане на детето

Ø           Документ за самоличност на родителя

Ø           Копие от  документ за самоличност на детето, ако е навършило 14 години.

3. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК  или ДЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;

4. Актуална цветна снимка с размери три на четири  см – 2 бр.;

5. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от лицето с трайни увлеждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;

 (3). Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания се издава в срок до 14 работни дни, считано от датата на подаване на заявлението.

(4). Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с увреждания, се издава за срок не повече от срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.

(5). Всяко лице с увреждане има право само на една карта, независимо от броя автомобили, които притежава.

(6). При изтичане срока на валидност на картата, правоимащите лица подават нови, актуални документи по чл. 4, ал.1 и ал.2 от тази Наредба. 

(7). При промяна в обстоятелствата или смърт, картата за безплатно паркиране се връща веднага в отдел „ОДУТ”.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл.5.(1). Право да паркират и престояват на определените места, имат превозните средства, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лице, с валидна Карта за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания издадена на негово име и са обозначени според изискванията на тези правила.

(2). Пригежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането на определените съгласно чл.2 места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при осъществяване на контрол да се възприемат данните от нея.

Чл.6. Забранява се на обозначените съгласно чл.2 места, да престояват и паркират превозни средства на лица, които не притежават Карта за паркиране за хора с увреждания, или които използват само експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК или стикер изобразяващ знак Д21 „Инвалид”.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 КОНТРОЛ

Чл.7.(1) Контролът по спазването на правилата за паркиране по чл. 2 се осъществява от органите на МВР, както и други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на общината на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата..

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Николаево или от негов заместник, въз основа на акт съставен по правилата от лицата по ал. 1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

            Чл.8. За нарушение на разпоредбата на чл.6 от тази Наредба се налага административно наказание, глоба в размер 200 лева.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§  1. Производството по издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания е безплатно.

§ 2. Правоимащите лица се снабдяват с Карта за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Николаево по образец съгласно Приложение №1.

§ 3. Измененията и допълненията на Наредбата се приемат от Общински съвет гр. Николаево.

§  4. Наредбата се приема във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата с Решение №........от........ на Общински съвет гр.Николаево.

 

Приложение № 1

към чл.3, ал.1

1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.

2. Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за "инвалид", който е на тъмносин фон.

3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.

4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части:

Лявата част отпред съдържа:

- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;

- дата на изтичане на картата за паркиране;

- серийния номер на картата за паркиране;

- името и печата на издаващия орган/организация

Дясната част отпред съдържа:

- с главни букви думите "КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ" на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите "Карта за паркиране" на други езици;

- думите "Модел на Европейските общности" на български език;

- като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

Лявата част на гърба съдържа:

- фамилията на притежателя;

- първото (първите) име (имена) на притежателя;

- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;

- снимка на притежателя.

Дясната част на гърба съдържа:

- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;

- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка.

Данните са на български език.

 

Приложение № 2

към чл.4, ал. 1

ВХ.№.........................../......................                                                                                                                                                                                              

 

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА

НИКОЛАЕВО

 

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на Карта за паркиране на хора с трайни увреждания

 

от .......................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име на лицето с увреждания)

 

ЕГН..........................................адрес.............................................................................................                                           

                                                                               (гр./с., ул., №, вх., ет., ап.)

телефон за контакт......................................................................................................................

Упълномощено лице (придружител).......................................................................................

                                                                    (собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН..........................................адрес................................................................................................                                                                                   

                                                                           (гр./с., ул., №, вх., ет., ап.)

телефон за контакт.......................................................................................................................

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

            Моля да ни бъде издадена карта по образец съобразен с изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04 юли 1998 год., за ползване на привилегии при паркиране на МПС, съгладно чл. 99а от Закон за движение по пътищата и съгласно чл.4, ал. 1 от Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Николаево.

 

            ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Притежавам експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК №..................../.....................год. издадено от ................................................................................ със срок до .................год.

 

            ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Копие на лична карта на лицето с трайно увреждане, подаващо заявлението;

2. За деца до 18 годишна възраст молба-декларацията се подава от един от родителите, като се представя:

Ø           Копие от акта за раждане на детето

Ø           Документ за самоличност на родителя

Ø           Копие от  документ за самоличност на детето, ако е навършило 14 години.

3. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК  или ДЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;

4. Актуална цветна снимка 2 /два/ броя паспортен формат;

5. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от лицето с трайни увлеждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;

q     6. Не притежавам предоставена от Община Николаево картa със знак Д21 „Инвалид” за ползване на преференциално паркиране и улеснение при движение с превозни средства на хора с трайни увреждания;

q     7. Желая издадената карта със сериен № ................................. да бъде подменена и да бъде издадена нова карта по образец, съгласно чл. 99а от ЗДП.

Декларирам, че при промяна на обстоятелствата и в случай на смърт, даващи право на ползване на тази карта, се задължавам в 7-дневен срок да уведомя писмено Община Николаево  и върна картата за безпланто паркиране.

 

Известно ми е, че за вписването на неверни данни в настоящото заявление нося наказателна и гражданска отговорност.

Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработени във връзка с процедурата по издаване на карта за безплатно паркиране на хора с увреждания.

 

 

Дата:………….....                                                                                                                                                                                                                                     Заявител:........................................

                                                                                              (име, фамилия, подпис)

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ СЛУЖЕБНО ЛИЦЕ

         Лицето ИМА / НЯМА право на карта за ползване на привилегии.

         Лицето е с               % загубена работоспособност (с придружител/без придружител), съгласно ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №......................................…….., със срок до ………………

          Забележка:.........................................................................................................................................

         

Дата:...........................                                                                                                                                                                                                                                      ПОДПИС: .......................................