Обявление по проект за учредяване на санитарно-охранителна зона в ПИ 27070.55.180 по КК на с. Едрево, общ. Николаево

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около  водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Николаево предоставя на заинтересованите граждани и на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната санитарно – охранителна зона с охранителен  режим в пояси ІІ и ІІІ,  30-дневен срок, считано от 29.08.2019 г. до 29.09.2019 г. включително, за предложения и становища по

 

ПРОЕКТ

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ОКОЛО  ТРИ БРОЯ КАПТИРАНИ ИЗВОРИ – КЕИ1, КЕИ2, КЕИ3 ОТ ВОДОДАЙНА ГРУПА „МАЛЪК СОЛУДЖАК“ В ПИ 27070.55.180 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. ЕДРЕВО, ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА, С ОПЕРАТОР „ВиК“ ЕООД СТАРА ЗАГОРА,

 

който в указания период ще е на разположение в сградата на Кметство с. Едрево, общ. Николаево и в офиса на Басейнова дирекция ИБР град Пловдив на ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет.3, стая 37.