Обявление - публичeн търг с явно наддаване

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № 329 / 26.11.2018 г.

 

На основание Заповед № 329 / 26.11.2018 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване както следва:

 

 І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване както следва:

 

 А/  Продажба на следния общински имот:

1. Поземлен имот с идентификатор  48163.117.166 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка сто и седемнадесет точка сто шестдесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Елхово, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 1 348 кв.м. (хиляда триста четиридесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; номер по предходен план: 001164, (нула нула едно едно шест четири). в землището на с. Елхово, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 451 / 12.10.2018 г.

 

Начална тръжна цена за продажба на имота 2 500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева). Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

ІІ.  Търгът да се проведе на 27.12.2018 г., както следва:

-         търгът по раздел І-А, точка  1 – 10:00 часа

 

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

 

ІІІ. Определям депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, платим в срок до 21.12.2018 г., до 16:00 часа се внася по банкова сметка на Община Николаево:

IBAN: BG86 UNCR 9660 3384 1132 10

BIC: UNCR BGSF  - Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък;

 

ІV. Определям стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена, както следва:

-         търгът по раздел І-А, точка  1 – 250,00 лева (двеста и петдесет лева)

 

V. Тръжни документи се закупуват в срок 21.12.2018 г., в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

VІ. Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

 

І. ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ

         При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 14.01.2019 г. в Заседателната зала на Община Николаево при същите условия от 10:00 часа.

  

            За справки: Служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 1, тел. 04330 / 20-40