ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПОДПРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПП)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПОДПРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (пуп) ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (пп) ЗА ОБЕКТ :

„Изграждане на физическа инфраструктура  за разполагане на електронна съобщителна мрежа(ЕСМ) между село Нова махала, град Николаево,  село Едрево, с.Елхово  община Николаево,обл.Стара Загора

 

Община Николаево, обл.Стара Загора  съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект за Подробен устройствен план(ПУП) парцеларен план(ПП) за обект извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе  обща дължина 10273,10 м и Специализиран план –схема с обща дължина 1 498,38 м за обект : „Изграждане на физическа инфраструктура  за разполагане на електронна съобщителна мрежа(ЕСМ) между село Нова махала, град Николаево,  село Едрево, с.Елхово  община Николаево, обл.Стара Загора, през следните имоти общинска собственост  51648.501.2087; 51648.45.145; 51888.50.194; 27070.16.112; 27070.28.98; 27070.15.137; 48163.201.131

Подробният устройствен план(ПУП)-парцеларен план(ПП) е разрешен за изработване с решение на Общински съвет  с решение № 308/20.12.2021 г. с протокол №32.

        На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинската администрация.

 От общината

   19.01.2022 г.