Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.01.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.01.2022 г. image

Изх. № 05-00-15/20.01.2022  г.                                        

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 27.01.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с вх. №27-00-12/18.01.2022 г. Относно: Отчет на кмета на общината, за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Николаево за 2021 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-11/18.01.2022 г. Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2022 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

3.Докладна записка с вх. №27-00-3/06.01.2022 г. Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите – полски пътища и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община Николаево, включени в заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Стара Загора, по реда на чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 20221/2022 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. специалист „ЗЕОЧ“

 

4. Докладна записка с вх. №№27-00-10/17.01.2022 г. Относно: Ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци

 

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. специалист „ЗЕОЧ“

 

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-9/17.01.2022 г. Относно: Приемане на „План за интегрирано развитие на Община Николаево за периода 2021-2027 г.“ (ПИРО)

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. специалист „ЗЕОЧ“

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-13/20.01.2022 г. Относно: Предприемане на мерки – налагане на временно ограничителен режим на уличното осветление в населените места в Община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Гл. счетоводител на Община Николаево

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-14/20.01.2022 г. Относно: Изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци  на територията на Община Николаево, в частта й относно годишния размер на данък недвижими имоти; и Решение за изменение на такса битови отпадъци за Юридически и Физически лица за 2022 година, по населени места в Община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова – Директор Дирекция“ФСДМП“

 

 

8. Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево