Обявление за одобрен ПУП-ПРЗ по плана на гр. Николаево

Община Николаево, обл. Стара Загора  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на всички заинтересовани лица,  че   със Заповед на кмета на община Николаево РД-01-408 от 13.11.2023 г. е одобрен: ПУП–ПРЗ и инвестиционен проект за обект “ИЗГРАЖДАНЕ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ  С ОБЩА ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ 50,00  kW  в   УПИ VI – 962 в кв.8  по плана на гр. Николаево  и   КАБЕЛНА ЛИНИЯ  НН от ГРТ ФЕЦ до ЕТ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА НОВОПРОЕКТИРАНА  (дължина на кабелното трасе 83,14 м , площ на сервитута 164,07 кв.м.) в УПИ  VI-174 кв.8 по регулационния план на гр. Николаево. Изработения проект – ПРЗ предвижда УПИ VI-962  кв. 8 да се отреди за „ стопанска дейност и електропроизводство“. ПЗ плана за застрояване предвижда в имот 51648.501.962,  съставляващ УПИ VI – 962 кв.8 по плана на града,  градоустройствените показатели се променят  и конкретните са :  за производствена складова дейност и енергопроизводство,  свободно застрояване :  плътност  на застрояване- до  80%; КИНТ -  до 2,5; озел.  до 20% ;,  височина до 10м.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :ЦОНКО ПЕТКОВ ЦОНКОВ

 

В 14-дневен срок от  настоящото съобщение, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора.

 

 ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“