Решения на ОбС Николаево №№ 1-2 от тържественото първо заседание, проведено на 07.11.2023 г., Протокол № 1

РЕШЕНИЕ

1

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 07.11.2023 г. с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Избор на временна комисия.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

Създава временна комисия, която да проведе избора за Председател на Об С в състав:

 

1. Кремена Петрова Костова– Председател

2. Методи Пейчев – член

3. Николай Петров - член

4. Щилиян Велинов – член

5. Ахмед Мерджанов– член

 

Участвали в гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                         

Председател Общински съвет-Николаево


*****************

РЕШЕНИЕ

№ 2

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 07.11.2023 г. с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет Николаево.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, от ЗМСМА, Общинският съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

Избира за Председател на Общински съвет Николаево – Николай Дончев Кънев.

  

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които 7 „за 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                         

Председател Общински съвет-Николаево