Обявление за провеждане на публични търгове - за 05.01.2024 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № РД-01-428 / 24.11.2023 г.

На основание Заповед № РД-01-428/ 24.11.2023 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:

 Публични търгове за отдаване под наем за срок от 10 години на следните общински имоти- частна общинска собственост:

     

1. Поземлен имот с идентификатор 48163.90.375 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка деветдесет точка триста седемдесет и пет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 6821 кв.м. (шест хиляди осемстотин двадесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, при съседи: 48163.90.15; 48163.114.149; 48163.90.14, номер по предходен план: 000375 (нула нула нула три седем пет). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 210/08.02.2016 г.

Начална тръжна наемна цена 204,63 лв. (двеста и четири лева и 0,63 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

2. Поземлен имот с идентификатор 51888.93.39 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка деветдесет и три точка тридесет и девет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 7152 кв.м. (седем хиляди сто петдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III (трета), с адрес на поземления имот: с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност « БЕГЛИКА», при съседи: 51888.93.15; 51888.93.14; 51888.93.40; 51888.93.30; 51888.93.16, номер по предходен план: 093039 (нула девет три нула три девет). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 450/02.08.2018 г.

Начална тръжна наемна цена 250,32 лв. (двеста и петдесет лева и 0,32 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

3. Поземлен имот с идентификатор 51888.89.63 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и девет точка шестдесет и три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 1401 кв.м. (хиляда четиристотин и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III (трета), с адрес на поземления имот: с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност « МИСКИНОВ БРЯСТ», при съседи: 51888.87.3; 51888.87.55; 51888.88.277; 51888.87.209, номер по предходен план: 089063 (нула осем девет нула шест три). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 449/02.08.2018 г.

Начална тръжна наемна цена 49,04 лв. (четиридесет и девет лева и 0,04 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

4. Поземлен имот с идентификатор 51888.87.54 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и седем точка петдесет и четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 865 кв.м. (осемстотин шестдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III (трета), с адрес на поземления имот: с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност « МИСКИНОВ БРЯСТ», при съседи: 51888.87.3; 51888.87.55; 51888.88.277; 51888.87.209, номер по предходен план: 087054 (нула осем седем нула пет четири). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 448/02.08.2018 г.

           Начална тръжна наемна цена 30,28 лв. (тридесет лева и 0,28 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

5. Поземлен имот с идентификатор 51888.87.53 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и седем точка петдесет и три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 2890 кв.м. (две хиляди осемстотин и деветдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III (трета), с адрес на поземления имот: с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност « МИСКИНОВ БРЯСТ», при съседи: 51888.87.52; 51888.87.38; 51888.87.13; 51888.88.277, номер по предходен план: 087053 (нула осем седем нула пет три). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 447/02.08.2018 г.

           Начална тръжна наемна цена 101,15 лв. (сто и един лева и 0,15 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

6. Поземлен имот с идентификатор 51888.82.39 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и две точка тридесет и девет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 4899 кв.м. (четири хиляди осемстотин деветдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V(пета), с адрес на поземления имот: с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност « МАКУЛОВ АЛЧАК», при съседи: 51888.82.254; 51888.82.38; 51888.82.37; 51888.74.283, номер по предходен план: 082039 (нула осем две нула три девет. Актуван а Акт за частна общинска собственост № 446/02.08.2018 г.

           Начална тръжна наемна цена 146,97 лв. (сто четиридесет и шест лева и 0,97 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

7. Поземлен имот с идентификатор 51888.22.114 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и две точка сто и четиринадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 3553 кв.м. (три хиляди петстотин петдесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III (трета), с адрес на поземления имот: с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност « МЕЖДУ СЕЛАТА», при съседи: 51888.22.677; 51888.22.678; 51888.22.679; 51888.22.131; 51888.22.81, номер по предходен план: 022114 (нула две две едно едно четири). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 434/02.08.2018 г.

           Начална тръжна наемна цена 124,36 лв. (сто двадесет и четири лева и 0,36 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

8. Поземлен имот с идентификатор 51888.80.44 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет точка четиридесет и четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 3910 кв.м. (три хиляди деветстотин и десет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност « ТУРСКИ ГРОБИЩА», при съседи: 51888.74.222; 51888.80.31; 51888.80.43; 51888.80.33, номер по предходен план: 080044 (нула осем нула нула четири четири). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 430/25.07.2018 г.

           Начална тръжна наемна цена 117,30 лв. (сто и седемнадесет лева и 0,30 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

 

9. Поземлен имот с идентификатор 51888.75.29 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и пет точка двадесет и девет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 2156 кв.м. (две хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност « ТУРСКИ ГРОБИЩА», при съседи: 51888.75.28; 51888.75.27; 51888.75.4; 51888.75.253, номер по предходен план: 075029 (нула седем пет нула две девет). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 427/25.07.2018 г.

           Начална тръжна наемна цена 64,68 лв. (шестдесет и четири лева и 0,68 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

10. Поземлен имот с идентификатор 51888.78.12 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и осем точка дванадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 3999 кв.м. (три хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност « СРЕДЕН ГЕРЕН», при съседи: 51888.78.13; 51888.78.256; 51888.78.11; 51888.78.6, номер по предходен план: 078012 (нула седем осем нула едно две). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 424/25.07.2018 г.

           Начална тръжна наемна цена 119,97 лв. (сто и деветнадесет лева и 0,97 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

11. Поземлен имот с идентификатор 51888.77.20 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и седем точка двадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 3400 кв.м. (три хиляди четиристотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III (трета), с адрес на поземления имот: с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност « ДО СЕЛО», при съседи: 51888.26.23; 51888.26.22; 51888.26.21; 51888.26.17; 51888.26.16; 51888.26.15; 51888.26.14; 51888.26.19, номер по предходен план: 077020 (нула седем седем нула две нула). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 423/25.07.2018 г.

           Начална тръжна наемна цена 102,00 лв. (сто и два лева) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

12. Поземлен имот с идентификатор 51888.26.18 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и шест точка осемнадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 2201 кв.м. (две хиляди двеста и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III (трета), с адрес на поземления имот: с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност « ДО СЕЛО», при съседи: 51888.26.23; 51888.26.22; 51888.26.21; 51888.26.17; 51888.26.16; 51888.26.15; 51888.26.14; 51888.26.19, номер по предходен план: 026018 (нула две шест нула едно осем). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 436/02.08.2018 г.

           Начална тръжна наемна цена 77,04 лв. (седемдесет и седем лева и 0,04 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

13. Поземлен имот с идентификатор 48163.75.537 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 561 кв.м. (петстотин шестдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора,местност «ДО СЕЛО», при съседи: 48163.17.248; 48163.75.536; 48163.75.538; 48163.75.556; 48163.79.347, номер по предходен план: 000537 (нула нула нула пет три седем). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 142/24.04.2015 г.

Начална тръжна наемна цена 16,83 лв. (шестнадесет лева и 0,83 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

14. Поземлен имот с идентификатор 48163.75.556 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин петдесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 397 кв.м. (триста деветдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «ДО СЕЛО», при съседи: 48163.75.537; 48163.75.538; 48163.75.554; 48163.79.347, номер по предходен план: 000556 (нула нула нула пет пет шест). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 147/24.04.2015 г.

Начална тръжна наемна цена 11,91 лв. (единадесет лева и 0,91 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

15. Поземлен имот с идентификатор 48163.75.578 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин седемдесет и осем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 291 кв.м. (двеста деветдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «ДО СЕЛО», при съседи: 48163.17.248; 48163.75.262; 48163.75.545; 48163.75.566, номер по предходен план: 0.578 (нула точка пет седем осем). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 594/30.05.2023 г.

Начална тръжна наемна цена 8,73 лв. (осем лева и 0,73 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

16. Поземлен имот с идентификатор 48163.75.545 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин четиридесет и пет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 503 кв.м. (петстотин и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «ДО СЕЛО», при съседи: 48163.17.248; 48163.75.578; 48163.75.546; 48163.75.262, номер по предходен план: 0.545 (нула точка пет четири пет). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 595/30.05.2023 г.

Начална тръжна наемна цена  15,09 лв. (петнадесет лева и 0,09 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

17. Поземлен имот с идентификатор 48163.75.538 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин тридесет и осем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 2332 кв.м. (две хиляди триста тридесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «ДО СЕЛО», при съседи: 48163.17.248; 48163.75.537; 48163.75.539; 48163.75.554; 48163.75.556; 48163.79.347, номер по предходен план: 000538 (нула нула нула пет три осем). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 143/24.04.2015 г.

Начална тръжна наемна цена  69,96 лв. (шестдесет и девет лева и 0,96 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

18. Поземлен имот с идентификатор 48163.75.557 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин петдесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 202 кв.м. (двеста и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «ДО СЕЛО», при съседи: 48163.17.248; 48163.75.566; 48163.75.541; 48163.75.540, номер по предходен план: 000557 (нула нула нула пет пет седем). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 155/21.07.2015 г.

Начална тръжна наемна цена  6,06 лв. (шест лева и 0,06 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

19. Поземлен имот с идентификатор 48163.75.541 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин четиридесет и едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 474 кв.м. (четиристотин седемдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «ДО СЕЛО», при съседи: 48163.75.540; 48163.75.557; 48163.75.566; 48163.75.262; 48163.75.542, номер по предходен план: 000541 (нула нула нула пет четири едно). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 154/21.07.2015 г.

Начална тръжна наемна цена  14,22 лв. (четиринадесет лева и 0,22 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

20. Поземлен имот с идентификатор 48163.75.540 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин и четиридесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 656 кв.м. (шестстотин петдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «ДО СЕЛО», при съседи: 48163.17.248; 48163.75.539; 48163.75.557; 48163.75.541; 48163.75.542, номер по предходен план: 000540 (нула нула нула пет четири нула). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 144/24.04.2015 г.

Начална тръжна наемна цена  19,68 лв. (деветнадесет лева и 0,68 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

21. Поземлен имот с идентификатор 48163.75.542 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин четиридесет и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 784 кв.м. (седемстотин осемдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «ДО СЕЛО», при съседи: 48163.75.554; 48163.75.539; 48163.75.540; 48163.75.541; 48163.75.262; 48163.501.347, номер по предходен план: 000542 (нула нула нула пет четири две). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 145/24.04.2015 г.

Начална тръжна наемна цена  23,52 лв. (двадесет и три лева и 0,52 ст.) – годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

22. Поземлен имот с идентификатор 48163.75.554 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин петдесет и четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 300 кв.м. (триста квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «ДО СЕЛО», при съседи: 48163.75.556; 48163.75.538; 48163.75.539; 48163.75.542; 48163.79.347, номер по предходен план: 000554 (нула нула нула пет пет четири). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 146/24.04.2015 г.

Начална тръжна наемна цена  9,00 лв. (девет лева)– годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

23. Поземлен имот с идентификатор 48163.75.532 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин тридесет и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 556 кв.м. (петстотин петдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V (пета), с адрес на поземления имот: с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «ДО СЕЛО», при съседи: 48163.75.414; 48163.75.533; 48163.79.347, номер по предходен план: 000532 (нула нула нула пет три две). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 141/24.04.2015 г.

Начална тръжна наемна цена  16,68 лв. (шестнадесет лева и 0,68 ст.)– годишен наем за имота.

Достигнатата на търга наемна цена за първата година се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

 Търговете ще се проведат на 05.01.2024 г., както следва:

 

-          търгът по раздел І-А, точка 1 –   10:00 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 2 –   10:15 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 3 –   10:30 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 4 –   10:45 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 5 –   11:00 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 6 –   11:15 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 7 –   11:30 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 8 –   11:45 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 9 –   12:00 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 10 –   12:15 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 11 –   12:30 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 12 –   12:45 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 13 –   13:00 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 14 –   13:15 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 15 –   13:30 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 16 –   13:45 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 17 –   14:00 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 18 –   14:15 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 19 –   14:30 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 20 –   14:45 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 21 –   15:00 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 22 –   15:15 часа

-          търгът по раздел І-А, точка 23 –   15:30 часа

 

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 04.01.2024 г.

 

Тръжни документи се закупуват в срок 04.01.2024 г., в етаж 2, стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 50,00 лв.(петдесет лева), внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

 

Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

 

Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 04.01.2024 г., 16.30 часа.

           

За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, етаж 2, стая 1, тел. 04330 / 20-74