Решения на ОбС Николаево №№ 3-7 от заседание, проведено на 20.11.2023 г., Протокол № 2

РЕШЕНИЕ

№ 3

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.11.2023 г. с Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Предложение за избор на Временна Комисия за изготвяне Правилник за организация и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация през Мандат 2023-2027 г.

МОТИВИ: Общински съвет Николаево започна нов мандат, през който ние като общински съветници ще търсим ефективни и работещи решения, във връзка с осъществяване на правомощията ни по чл. 17 от ЗМСМА, както и на други дейности определени със закон.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.     Избира временна комисия в състав от 7 члена:

Председател: Кремена Петрова Костова

1. Анелия Николаева Динева

2. Христо Нейков Христов

3. Ахмед Смаилов Мерджанов

4. Румен Белчев Илиев

5. Методи Пейчев Стоянов

6. Николай Веселинов Петров

 

със задача: изготвяне проект за Правилник за организация и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация през Мандат 2023-2027 г.

Срок за изготвяне: 04.12.2023 г. за представяне на проекта в заседание на Общински съвет.

 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма „въздържали се- няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                         

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************

РЕШЕНИЕ

4

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.11.2023 г. с Протокол №2

 

 

ОТНОСНО: Създаване на Постоянни комисии на Об С-Николаево за Мандат 2023 – 2027 г. и избор на членовете им.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 48 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

I.Създава следните постоянни комисии на Об С-Николаево и избира ръководството и състава им, както следва:

1.Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки.

в състав от 5 общински съветници:

 

Председател: Милен Михов Попов

1.     Кремена Петрова Костова - член

2.     Иван Димитров Иванов - член

3.     Петя Илиева Станева - член

4.      Анелия Николаева Динева- член

 

2. Комисия по устройство на територията, пътна селищна мрежа, транспорт, общинска собственост, околна среда, благоустрояване, земеделие, приватизация и след приватизационен контрол, европейски програми и проекти.

 в състав от 5 общински съветници:

 

Председател: Румен Белчев Илиев

1.     Иван Димитров Иванов - член

2.     Методи Пейчев Стоянов - член

3.      Щилиян Велинов Велинов- член

4.      Христо Нейков Христов- член

 

3. Комисия по образование, наука, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика и интеграция, работа с подрастващите, туризъм и спорт.

в състав от 5 общински съветници:

 

Председател: Николай Веселинов Петров

1.     Кремена Петрова Костова - член

2.     Милен Михов Попов - член

3.     Анелия Николаева Динева - член

4.     Петя Илиева Станева - член

 

4. Комисия по защита и превенция при бедствия и аварии, обществен ред, контрол върху изпълнения на решенията на общинският съвет от местната изпълнителна власт, противодействие на корупцията и местна нормативна уредба.

в състав от 5 общински съветници:

 

Председател: Кремена Петрова Костова

1.     Методи Пейчев Стоянов - член

2.      Румен Белчев Илиев- член

3.     Ахмед Смаилов Мерджанов - член

4.      Иван Минчев Кънев- член

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                         

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************

РЕШЕНИЕ

5

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.11.2023 г. с Протокол №2

 

 

ОТНОСНО: провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Стара Загора, насрочено за 12-ти декември 2023 г.

 

На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВК е определена резервна дата за провеждане на заседанието – 28-ми декември 2023 г., без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни мандатите (решенията на общинските съвети) за първоначално обявената дата.

Мотиви:

 

В деловодството на Общински съвет Николаево постъпи писмо от Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, град Стара Загора, с изх. № АВиК-ОС-3/13.11.2023 г., с което ни уведомяват, че на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, във вр. с чл. 9, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/ (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., изм. и  доп., бр. 3 от 12.01.2021 г.) е насрочено на 12-ти декември 2023 г. извънредно неприсъствено /без видеоконферентна връзка/ заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара Загора.

 

Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. Съобразно това, общинският съвет, давайки мандат за участие в заседанието на представителя на общината, следва да съгласува и неговата позиция, като в своето решение задължително определя начина на гласуване на представителя - „за“, „против“ или „въздържал се“, по всички точки от предварително изпратения с поканата дневен ред. Гласуването от съответния общински съвет на позиция „против“ или „въздържал се“ следва да се аргументира писмено. За целта, представителят на общината представя становище за това решение, което се включва в протокола. Правилникът не предвижда гласуване по свободна преценка на представителя ни.

 

За целта представителят на общината представя становище за това решение, което се включва в протокола. Правилникът не предвижда гласуване по свободна преценка на представителя.

 

На основание чл. 14, ал. 2 ПОДАВК, е необходимо в срок до 8 декември 2023 г. на електронната поща на асоциацията или чрез системата за електронен обмен на съобщения да изпратим мандатите (решенията на общинските съвети) на представителите на общините.

Мандатът е необходимо да се възложи и да се вземе решение за позицията на представителя на общината по точка единствена от проекта за дневен ред, а именно:

 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2024 г. в размер на 36 000 лв.

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията след обявяване на окончателните данни от преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2021 г. е следното: Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,98%, Община Казанлък -14,00%, Община Чирпан – 3.99%, Община Раднево – 3,64%, Община Бавел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,28%, Община Мъглиж – 2.06%, Община Братя Даскалови – 1,64%, Община Гурково – 1,12%, Община Николаево – 0,95%, Община Опан – 0,58%.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 10, ал. 5, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, Общински съвет Николаево:

 

Р Е Ш И:

 

 

І. Възлага на инж. Константин Руйчев Костов, Кмет на Община Николаево, мандат, по смисъла на по Закона за водите, за представител на Община Николаево в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, който да гласува за вземане на решенията по дневния ред на насроченото извънредно неприсъствено /без видеоконферентна връзка/ заседание на Общото събрание на асоциацията, насрочено за провеждане на 12-ти декември 2023 г. Същият да гласува в подкрепа – „за“ вземането на решението по т. 1 от дневния ред, а именно:

 

„На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2024 г. в размер на 36 000 лв.“.

С оглед така възложения му мандат, кметът на общината да предприеме всички следващи се от закона действия.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

-

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                         

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 6

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.11.2023 г. с Протокол №2

 

ОТНОСНО: Определяне на основните месечни заплати на Кмета на Община Николаево и Кметовете по кметства

Мотиви:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във вр. с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, предвид резултатите от проведените избори от месец октомври и ноември 2023 г. за кмет на община и кметове на кметства, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет определя основните месечни заплати на Кмета на Община Николаево и Кметовете на кметства както следва:

1.      Кмет на Община Николаево:

– основна месечна заплата – 2 980,00 лева.

2.      Кметове на кметства:

2.1./кметство с. Нова махала/ – основна месечна заплата – 2 120,00 лева.

                                2.2. /кметство с. Елхово/ – основна месечна заплата – 1 930,00 лева.

                                2.3. /кметство с. Едрево/ – основна месечна заплата – 1 930,00 лева

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

-

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 7

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.11.2023 г. с Протокол №2

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот, в землището на с. Нова махала, общ. Николаево

Мотиви:

До кмета на Община Николаево, с вх. № 94С-00-149/26.10.2023 г., е депозирана молба от Стоянка Руменова Тодорова от с. Нова махала, общ. Николаево, с искане за ползване под наем на земеделска земя от ОПФ, за срок от 10 години, а именно:

1.      поземлен имот с идентификатор 51888.79.30, находящ се в землището на с. Нова махала, общ. Николаево

Съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите по ал. 6, т. 4, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от Общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

            Съгласно разпоредбата на ал. 6 от същия закон, земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс: 1. когато са заети с трайни насаждения.

            Тази хипотеза е налице в настоящия случай, той като понастоящем имотът е зает с трайни насаждения - розови насаждения, засяти от предишния наемател. Имотът е с променен начин на трайно ползване, от „Нива“ в „Етерично-маслодайна култура“, не се ползва от други лица, и може да бъде отдаден под наем.

Цената при отдаване под наем на земеделски земи, е определена с Решение № 489 взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2023 год. с Протокол №. 54 и в зависимост от категорията на земята е 40,00 лв./дка. за земи V - VI категория.

При сключване на договор за наем, в бъдеще Община Николаево ще получи приходи от този земеделски имот, който в момента е освободен, не се ползва под наем, като в същото време ще се подпомогне и стопанската инициатива на молителя.

Предвид на това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 24а, ал. 5 във вр. с ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се отдаде под наем, на г-жа Стоянка Руменова Тодорова, с. Нова махала, общ. Николаево, без търг или конкурс, общинският поземлен имот, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор № 51888.79.30 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и девет точка тридесет), в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, с площ  8312 м 2 (осем хиляди триста и дванадесет кв.м.), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване – Етерично-маслодайна култура, категория V (пета), с адрес на поземления имот с. Нова махала, общ. Николаево, обл. Стара Загора. Номер по предходен план: 079030 (нула седем девет нула три нула), при граници на имота: № 51888.79.31; № 51888.79.28; № 51888.79.25; № 51888.79.17; № 51888.80.251; № 51888.79.27; № 51888.79.19; № 51888.79.29; № 51888.79.26; № 51888.79.18; Актуван с АЧОС 100/23.05.2014 г.

2. Имотът да се отдаде под наем при годишен наем в размер на 40,00 лв./дка (четиридесет лева за декар), съгласно Решение № 489 взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2023 год. с Протокол №. 54, за срок на договора за наем от 10 (десет) години.

            3. Възлага на Кмета на Община Николаево да сключи договора за наем, съгласно настоящото решение.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

-

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево