Обявление за провеждане на търг по Заповед № РД-01-112 / 02.05.2022 г.

О  Б  Я  В  А

                                                                по Заповед № РД-01-112 / 02.05.2022 г.

 

I. На основание Заповед № РД-01-112 / 02.05.2022 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот:


Поземлен имот с идентификатор 51888.501.1154 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка петстотин и едно точка хиляда сто петдесет и четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Нова махала, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 1 755 кв.м. (хиляда седемстотин петдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс; номер по предходен план: 51888.501.629, кв.11, парцел I в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 570 / 10.11.2021 г.
 
Начална тръжна цена за продажба на имота 10 530,00 лв. (десет хиляди петстотин и тридесет лева).
Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 
 
ІІ.  Търгът ще се проведе на 10.06.2022 г. от  10:00 часа в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.
 
ІІІ. Депозит за участие в търга – 10 % от обявената начална тръжна цена, платим в срок до 17.00 часа на 09.06.2022 г., се внася по банкова сметка на Община Николаево:
IBAN: BG86 UNCR 9660 3384 1132 10
BIC: UNCR BGSF  - Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък;
 
ІV. Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена или  1 053,00 лева (хиляда петдесет и три лева)


V. Тръжната документация за провеждане на търга може да се закупи всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 1, ет. 2 в сградата на Общинска администрация Николаево от Анелия Георгиева - мл. експерт " Общинска собственост и икономически дейности", срещу невъзстановими 30,00 лв. (тридесет лева), внесени в срок до 09.06.2022 г. в касата на Община Николаево или по сметка

BIC – UNCR BGSFУникредит Булбанк АД, клон Казанлък;
IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13,
код за вид плащане – 44 70 00.
 
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга – 09.06.2022 г., 17.00 часа.
 
 VІ. Оглед на имота може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна документация всеки работен ден от 8.00 ч. до 13.00 ч.
 
VІІ. ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 17.06.2022  г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Николаево при същите условия. За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, етаж 2, стая 1, тел. 04330 / 20-74