Обявление за провеждане на търгове по Заповед № РД-01-32 / 31.01.2022 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

по Заповед № РД-01-32/ 31.01.2022 г.

 

На основание Заповед № РД-01-32/ 31.01.2022 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост, отдаване под наем на части от имоти общинска собственост и учредяване право на строеж на общински имот, а  именно:
A/ Отдаване под наем на следните общински имоти:
 
1. Поземлен имот с идентификатор 51888.59.2 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка петдесет и девет точка две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1197 кв.м. (хиляда сто деветдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята: V  (пета); номер по предходен план: 059002 (нула пет девет нула нула две) в с. Нова махала,местност  „Текенлик“, общ. Николаево, при съседи: 51888.59.152; 51888.59.3; 51888.59.1; 51888.73.212; актуван с Акт за частна общинска собственост № 184 / 01.02.2016 г.
                    Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота: 26,33 лв. (двадесет и шест лева и тридесет и три стотинки).
 
 Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 
 
2. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, а именно: помещение с площ 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра) находящо се в поземлен имот с идентификатор 51648.501.103.1 в гр. Николаево, общ. Николаево за осъществяване на дейност в обществена полза. В сградата на бившето читалище в гр. Николаево, имота е частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 80/03.10.2013 г.  (бивш младежки център)
 
                   Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещението: 37,50 лв. (тридесет и седем лева и петдесет стотинки).
 
Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 
 
3. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, а именно – помещение с площ 12 кв.м. находящо се на на 1-ви етаж в Здравна служба гр. Николаево за осъществяване на дейност в обществена полза, в сграда с идентификатор 51648.501.556.1, Актуван с Акт за публична общинска собственост № 160/05.10.2017 г. /с отделен вход от източната страна на сградата между двата източни входа на Здравната служба/
                   Начална тръжна цена за отдаване под наем на помещението: 30,00 лв. (тридесет лева).
 
Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 
 
Б/ Отстъпено право на строеж на следния общински имот:
 
1.        Учредяване на право на строеж върху 32 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51648.501.524  по кадастрална карта на гр. Николаево, целият с площ 2059 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване; номер по предходен план: кв. 12 по плана на гр. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 81/03.10.2013 г.
 
               Начална тръжна цена за отстъпено право на строеж върху 32 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51648.501.524: 410,00 лв. (четиристотин и десет лева).
 
Достигнатата на търга цена за ОПС се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 
 
 ІІ.  Търговете ще се проведът на 11.03.2022 г., както следва:
-          търгът по раздел І-А, точка  1 – 10:00 часа
-          търгът по раздел І-А, точка  2 – 10:15 часа
-          търгът по раздел І-А, точка  3 – 10:30 часа
-          търгът по раздел І-Б, точка  1 –  10:45 часа
 
в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.
 
ІІІ. Депозит за участие в търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, платим в срок до 10.03.2022 г.,  по банков път на община Николаево.
 
IBAN: BG86 UNCR 9660 3384 1132 10
BIC: UNCR BGSF
 
ІV. Стъпки за наддаване - 10 % от начална тръжна цена, както следва:
-          за търгът по раздел І-А, точка  1 –    2,63 лв.
-          за търгът по раздел І-А, точка  2 –    3,75 лв.
-          за търгът по раздел І-А, точка  3 –    3,00 лв.
-          за търгът по раздел І-Б,  точка  1 –    41,00лв.
 
V. Тръжните документации за провеждане на търговете може да се закупят всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево, срещу невъзстановими  30,00 лв. (тридесет лева), внесени в срок до 10.03.2022 г. в касата на Община Николаево или по сметка:
 BIC – UNCRBGSFУникредит Булбанк АД, клон Казанлък;
 IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13,
 код за вид плащане – 44 70 00.
 
Краен срок за подаване на заявленията за участие в търговете - 10.03.2022 г., 17.00 часа.
 
            VІ. Оглед на имотите може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна документация всеки работен ден от 8.00 ч. до 13.00 ч.
 
            VІІ. Условията на търговете по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие, да се публикуват във вестник, в интернет-страницата на Община Николаево и да се разгласят по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
 
           VІІІ. ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ
 
            При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат на 18.03.2022 г. в Заседателната зала на Община Николаево при същите условия от 10:00 часа.
 
                  За справки: Служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 1, тел. 04330 / 20-74